Những điều khoản và điều kiện chung đối với việc sử dụng website Kangenjapan.com 
Qua việc sử dụng website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Kangenjapan.com như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng tuyên bố là không cho rằng Kangenjapan.com  phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với thông tin, những khuyến nghị, và hoặc lời khuyên chứa đựng trong website này. Bạn không được phép sử dụng website Kangenjapan.com khi không chấp nhận những điều khoản và điều kiện chung này.
Website Kangenjapan.com này được biên soạn vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, Kangenjapan.com không đưa ra ra bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng thông tin − nhưng không chỉ là thông tin mà thôi − bao gồm những mô tả và tư vấn sức khỏe và bệnh học, được chứa đựng hoặc được đề cập đến trên website này là hoàn chỉnh, chính xác, và phù hợp đối với mục đích mà người sử dụng website này có thể gán cho nó. Vì thế, Kangenjapan.com không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website này, bao gồm những thiệt hại hoặc tổn thất sau đó về sức khỏe hoặc tinh thần, trừ khi có liên quan đến hành động sai trái cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng từ phía Kangenjapan.com . Hơn nữa, Kangenjapan.com  sẽ không chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không có khả năng sử dụng website này.
Kangenjapan.com có quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào đối với website này và nội dung của nó, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Kangenjapan.com và Kangenjapan.com  sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy. Không ai khác ngoài Kangenjapan.com được phép thay đổi nội dung của website này.
Website này có thể chứa đựng những liên kết  đến những website khác những thông tin tham khảo từ các website khác. Vì Kangenjapan.com không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên Kangenjapan.com sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.
Website này có thể chứa đựng thông tin tham khảo về sức khỏe đôi khi thông tin sẽ không phù hợp cho mốt số quốc gia nhất định với những điều kiện vượt ngưỡng cho phép từ thông tin dựa trên cơ sở trong điều kiện nghiên cứu.
Kangenjapan.com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng và/hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này.
Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của Kangenjapan.com. Không có phần nội dung nào của website này được phép sao chép lại và/hoặc xuất bản bằng cách in ấn, photocopy, bằng công nghệ kỹ thuật số hoặc bất cứ hình thức nào khác, nếu trước đó không nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Kangenjapan.com.
Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Kangenjapan.com này được soạn phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa Án Nhân Dân Việt Nam. Tuy nhiên, Kangenjapan.com có quyền yêu cầu triệu tập người sử dụng website Kangenjapan.com  xuất hiện tại tòa án quốc gia, nơi mà Kangenjapan.com có văn phòng đã được đăng ký, hoặc là nơi mà người sử dụng website có trụ sở công nghiệp hoặc thương mại chính thức hoặc có hiệu lực.