Muối điện giải Kangen Electrolysis Solution

Muối Điện Giải Electrolysis Solution (gói bột), dùng để pha và bơm vào bình trong máy Kangen Leveluk SD501 để tạo nước kiềm cao pH = 11.5 và nước acedic 2.5pH

 

Danh mục: